Deklaracja dostępności - Serwis Turystyczny Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel. 81 458 60 01, um@um.pulawy.pl   Biuletyn informacji publiczej Urzędu Miasta Puławy

Deklaracja dostępności

data aktualizacji: ponad rok temu 9.03.2020, odsłon: 7712

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Urząd Miasta Puławy (ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, tel: + 48 81 458 60 01 , fax: + 48 81 458 61 99, email: um@um.pulawy.pl), dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-05.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-05.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Wolska, e-mail: dostepnosc@um.pulawy.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 81 458 6002. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej: 

 • na stronie internetowej znajdują się pliki multimedialne nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (np. transmisje Sesji i Komisji Rady Miasta Puławy, spoty promocjne ). Multimedia mogą nie posiadać napisów dla osób niedowidzących; 
 • na stronie znajduje się wiele plików do pobrania. Nie wszystkie pliki są w pełni dostępne. Może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do zdjęć, tabel, wykresów i grafik. Część dokumentów umieszczona jest w formie skanów; 

Ułatwienia na stronie archiwalna.pulawy.eu :

 • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
 • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie musi zawierać :

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich. 

7. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

 • Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
 • Shift + Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
 • PgUp przewinięcie strony w górę
 • PgDn - przewinięcie strony w dół
 • Ctrl + "+" - powiększenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "-" - pomniejszenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "0" - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
 • Home - przejście na górę strony
 • End - przejście na dół strony

8. Dostępność architektoniczna

Urzędu Miasta w Puławach zlokalizowany jest przy:

 • ul. Lubelska 5 - główny budynek
 • ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 83 - Urząd Stanu Cywilnego

1. ul. Lubelska 5 - główny budynek

Uwaga! Ze względu na systuację epidemiologiczną wejście dla interesantów urzędu przewidziano od strony Sądu Rejonowego.

Ze względu na stan epidemii ilość osób korzystających z obsługi jest ograniczona do jednej osoby przy jednym stanowisku.

Mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli osoby zainteresowane osobistym załatwieniem sprawy w Urzędzie Miasta mogą skorzystać ze specjalnie przygotowanych stanowisk znajdujących się w sali obsługi na parterze budynku.

Od interesantów wymagane jest posiadanie maseczki ochronnej i dezynfekcja rąk.

Sprawy są załatwiane :

 • od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 - Przerwa dezynfekcyjna od godz.11:15  do godz. 11:45,
 • we wtorki w godzinach 8:30-15:30 (przerwa dezynfekcyjna od godz. 11:45  do godz.  12:15).

Do budynku zapewniony jest podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W budynku nie ma windy.

Przed budynkiem urzędu od strony ul. Lubelskiej wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,

Z boku budynku od strony Placu Chopina wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

2. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 83 - Urząd Stanu Cywilnego

Wejście dla interesantów Urzędu Stanu Cywilnego jest od strony ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Do budynku zapewniony jest podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Od interesantów wymagane jest posiadanie maseczki ochronnej i dezynfekcja rąk.

Mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli  osoby zainteresowane osobistym załatwieniem sprawy urzędzie korzystają z holu  i w szczególnych przypadkach z Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego.

Sprawy są załatwiane od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00,  we wtorki w godzinach 8:00-16.00 (przerwa dezynfekcyjna 15.00 – 15.30).

W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Za budynkiem od strony ul. Centralnej wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

W Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Puławy (na parterze w pokoju nr 1) funkcjonuje elektroniczny tłumacz języka migowego PJM  (Polski Język Migowy).

Każda osoba jest w stanie skorzystać z tego systemu bez wcześniejszego zgłaszania i infomowania urzędu, pomaga w tym pracownik Urzędu Miasta, który za pomocą video-terminala łączy się z tłumaczem języka migowego.

Rozpoczyna w ten sposób wideokonferencję, która pozwala na jednoczesne skomunikowanie się trzech osób – osoby niesłyszącej, pracownika urzędu oraz tłumacza języka migowego. Osoba głuchoniema przedstawia tłumaczowi temat rozmowy. Tłumacz na bieżąco informuje urzędnika o tym co osoba głuchoniema ma do przekazania. 

Informujemy, że w Urzędzie Miasta Puławy dostępne są 4 stanowiska wyposażone w pętlę indukcyjną.

Informujemy, że w Urzędzie Stanu Cywilnego dostępne jest stanowisko wyposażone w  pętlę indukcyjną.

Do budynku Urzędu  Miasta Puławy  oraz Urzędu Stanu Cywilnego można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem (nie ma obowiązku zakładania kagańca oraz prowadzenia psa na smyczy).

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku, obok klatki schodowej.

10. Informacje dodatkowe

kontakt z urzędem:

 • telefoniczny pod numerem 81 458 6001 lub numerem 81 458 6002 lub numerem 81 458 6003
 • mailowy: e-mail: um@um.pulawy.pl
 • listowny na adres: Urząd Miasta Puławy ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy
 • faksem na numer :  81 458 6199
 • poprzez ePUAP  na adres skrytki ePUAP: /UM_Pulawy/skrytka

Koordynatorzy dostępności  :

 • Koordynator ds. dostępności informacyjnej: Sylwia Skwara  tel. 81 458 61 82 e-mail: dostepnosc@um.pulawy.pl 
 • Koordnator ds. dostępności architektonicznej: Anna Nieleszczuk   tel. 81 458 61 10 e-mail: dostepnosc@um.pulawy.pl 
 • Koordynator ds. dostępności cyfrowej: Mariusz Niedbalski  tel. 81 458 60 66 e-mail: dostepnosc@um.pulawy.pl 

 

Obecnie trwają prace nad uruchomieniem nowego portalu informacyjnego miasta  

Udostępnij na Google+
+ 2 głosów: 2 (100%) 0 -